آموزش انواع بافتنی

تعداد کلاف برای 8-9 سال 4کلاف

مدل لباس که بافت ساده است به دلیل مدل یقه ونوع یقه

80تا85دانه سر می اندازیم وکشبافت  میبافیم (در اینجا من کشبافت آمریکایی استفده کردم چون دیر تر شل می شه)

قد کامل لباس 55 سانت می شود که در ارتفاع 35 سانت هم زمان یقه وحلقه آستین  را می زنیم (در این مدل هم زمان است )

برای یقه ازوسط دانه ها حدود 14دانه کور شود

بعد از مرحله بالا هر طرف یقه را جداگانه شروع به بافت می کنیم تا 7-8 سانت هر رج 1دانه از طرف یقه کور می کنیم بعد از ان هر 3رج 1دانه کور می شود

طرف مقابل هم به همین شکل می بافیم تا سر شانه ودر دو مرحله کور می کنیم

برای پشت کار هم کار خاصی نداریم 75-80دانه سر می گیریم وبه بلندی قد جلو می بافیم  ویقه پشت رامعمولی می زنیم (1-2-3-4-10-4-3-2-1)ودانه ها را در سنجاق نگه می داریم

در مرحله بعدی سر شانه ها می دوزیم وکار دانه گرفتن یقه را شروع می کنیم

ازقسمت کف یقه همان قسمت که14 دانه کور کرده بودیم شروع می کنیم دانه گرفتن ودر ادامه  سرتا سر کار را دانه می گیریم تا دو باره به کف یقه برسیم .

شروع به با فت می کنیم وهر مدل  کشبافت که بخواهیم می شود بافت (من رکن استفاده کردم)

یقه را معمولی بدون کم وزیاد کردن به ارتفاع کف یقه می بافیم.بعد از این مرحله هر رج که به انتهای میل میرسیم 5دانه نبافته نگه می داریم این کار را تا خط سر شانه تکرار می کنیم (که حالت یقه آرشال را به دست بیاوریم )

در مرحله آخر همه دانه هایی که نگه داشته بودم را در میل میگیرم وبه صورت خیلی شل کور می کنیم.

بری آستین نصف دانه های جلو حدود40دانه  سر می کیریم وبعد کشبافت می بافیم ودر یک رج 8دانه به دانه ها اضافه می کنیم (لا بهلای دانه ها)

در طول بافت هر 6رج 1دانه به طرفین اضافه میشود .این اضافه کردن تا جایی ادامه دارد که گشادی لازم به دست بیاید ودر اخر شروع به زدن حلقه معمولی میکنیم(4-3-2-1-1-1-........)تا12دانه بماند که یک جا کورمی شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ تیر۱۳۹۰ساعت   توسط ونوس