آموزش انواع بافتنی
سايز : سال(4/3 - 2) ماه 18/12 - 9/6 - 3/1
سايز با سانتي متر : (104/98 - 92/86) 80/74 - 68/62 - 56/50
مقدار كاموا : (250-200)200-150-150 گرم
ضخامت كاموا : 17 دانه و 34 رج = 10*10 سانت

روش دانه زياد كردن : دانه لبه را دوبار ببافيد

قسمت پشت+ آستين ها +پاها : شروع از آستين ها . (16-15)15-14-13 دانه سربگيريد ( براي لبه آستين) با ميل گرد شماره 5 . دانه ها را ركن ( همه از زير ) ببافيد . وقتي 8 سانت شد ، اضافه كنيد 1 دانه در طرف چپ آن قسمت هر 2 سانت يكبار و در كل (10-9)7-7-6 بار = (26-24)22-21-19 دانه. وقتي (30-27)23-21-20 سانت شد ( آستين پشت حالا تمام شده ) سر بگيريد (134-121)104-91-78 دانه طرف چپ اين قسمت =(160-145)126-112-97 دانه . يك علامت بگذاريد . ادامه دهيد به بافت ركن . وقتي كه (13-12)11-10-9 سانت شد از جايي كه علامت گذاشته ايد ، كور كنيد قسمتي از دانه هايي را كه اضافه كرده ايد در رجهاي بعد به اين روش :
سايز 3/1 ماه : 16 دانه 1بار، 7 دانه 3بار
سايز 9/6 ماه 16 دانه 1بار ، 9 دانه 3بار
سايز 18/12 ماه : 16 دانه 1بار ، 8 دانه 4 بار
سايز 2 سال: 16 دانه 1 بار ، 10 دانه 4بار
سايز 4/3 سال : 17 دانه 1 بار ، 8 دانه 6بار
بعد از همه كم كردنها شما 095-89)78-69-69 دانه داريد در آن رج . وقتي (19-17)16-14-13 سانت شد يك علامت جديد بگذاريد . وقتي 2 سانت بافتيد دانه هاي جديدي را سربگيريد در آن طرفي كه قبلا كور كرده ايد ، در رجهاي بعد به اين روش :
سايز 3/1 ماه : 7 دانه 3بار ، 16 دانه 1بار
سايز 9/6 ماه : 9 دانه 3بار ، 16 دانه 1بار
سايز 18/12 ماه : 8 دانه 4بار ، 16 دانه 1بار
سايز 2 سال: 10 دانه 4بار ، 16 دانه 1بار
سايز 4/3 سال : 8 دانه 6 بار ، 17 دانه 1 بار
حالا (160-145)126-112-97 دانه در آن رج داريد . وقتي (19-17)15-14-13 سانت شد ، كور كنيد (134-121)104-91-78 دانه در طرفي كه قبلا يرگرفته بوديد = (26-24)22-21-19 دانه براي آستين چپ . يك علامت بگذاريد . وقتي كه (4-3)3-1-2 سانت شد ، در ان طرف 1 دانه كم كنيد هر 2 سانت يكبار (10-9)7-7-6 بار = (16-15)15-14-13 دانه . وقتي (30-27)23-21-21 دانه شد كور كنيد . اين قسمت حدودا (98-88)78-70-66 سانت شد از لبه آستين.

قسمت جلو راست + آستين + پا : 3 دانه سربگيريد با ميل گرد شماره 5 . ركن ببافيد دانه ها را . در اين زمان 1 دانه اضافه كنيد در هر طرف ( به مدل اضافه كردن نگاه كنيد ) در رجهاي ديگر (19-17)15-14-12 بار = (41-37)33-31-27 دانه . در اين زمان ، بعد از حدود 3 سانت ، 3 دانه وسط را كور كنيد براي جادكمه و 3 دانه سربگيريد در رج بعد ( در همون جايي كه كور كرديد) وقتي اضافه كردن ها تمام شد اين قسمت حدودا (11-10)9-8-7 سانت شده . سربگيريد (27-25)21-19-17 دانه جديد در سمت چپ اين قسمت و يك علامت بگذاريد = وسط جلو
در طرف ديگر 1 دانه اضافه كنيد براي خط گردن در رج هاي ديگر (13-11)10-8-7 بار و سپس (14-16)14-11-9 دانه 1بار .
در اين زمان وقتي كه اين قسمت 2 سانت شد يك علامت بگذاريد . دانه هاي جديدي براي پا در طرف چپ سربگيريد در هر رج به اين روش :
سايز 3/1 ماه : 7 دانه 3بار ، 16 دانه 1بار
سايز 9/6 ماه : 9 دانه 3بار ، 16 دانه 1بار
سايز 18/12 ماه : 8 دانه 4بار ، 16 دانه 1بار
سايز 2 سال: 10 دانه 4بار ، 16 دانه 1بار
سايز 4/3 سال : 8 دانه 6 بار ، 17 دانه 1 بار
بعد از همه اضافه كردنها = (160-145)126-112-97 دانه در آن رج .
وقتي اندازه اين قسمت از علامت وسط جلو (19-17)16-14-13 سانت شد ، كور كنيد (134-121)104-91-78 دانه سمت چپ را = (26-24)22-21-19 دانه براي آستين. يك علامت بگذاريد . وقتي كه (4-3)3-1-2 سانت شد ، كم كنيد 1 دانه در طرف چپ ، هر 2 سانت يكبار ، در كل (10-9)7-7-6 بار = (16-15)15-14-13 دانه . وقتي اين قسمت (30-27)23-21-21 سانت شد همه دانه ها را كور كنيد .

قسمت جلو چپ + آستين + پا : سر گرفتن و بافت مثل قسمت راست ، ولي برعكس و بدون جادكمه
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |