آموزش انواع بافتنی
سايز : سال (4/3-2) ماه 18/12 - 9/6 - 3/1
سايز به سانتي متر : (104/98 - 92/86) 80/74 - 68/62 - 56/50
مقدار كاموا : (350-300)300-250-250 گرم
ضخامت كاموا : 11 دانه و 15 رج با بافت ساده = 10*10 سانت

موس (نخودي):
رج 1 ......* 1 زير و 1 رو * .....*تا* را تكرار كنيد
رج 2 ....... دانه زير را رو و دانه رو را زير ببافيد
رج 2 را تكرار كنيد


از كلاه شروع كنيد . ( 47-45)41-39-37 دانه با ميل گرد شماره 8 سربگيريد . با ميل گرد 3 دانه ركن ببافيد در هر طرف و بقيه را موس ببافيد .
وقتي كه (27-25)23-21-19 سانت شد ، 1 رج از زير ببافيد براي رج روي كار . در اين زمان (7-7)3-3-3 دانه كم كنيد در سراسر رج (3 دانه ركن را كم نكنيد) = (40-38)38-36-34 دانه . 4 علامت بگذاريد ( در رج روي كار) به اين روش :
m1 : بعد از 4 دانه
m2 : بعد از ( 16-15)15-14-13 دانه
m3 : بعد از (24-23)23-22-21 دانه
m4 : بعد از (36-34)34-32-30 دانه

ادامه دهيد به بافت ساده در پشت و جلو و 3 دانه ركن در طرفيت وسط جلو.
در اين زمان در اولين رج رو ، اضافه كنيد به اين روش با ژته : 1 دانه بعد از m1 ......... يك دانه قبل از m2 ........ يك دانه بعد از m3 ........... يك دانه قبل از m4 (=چهار دانه اضافه شده)
تكرار كنيد اين اضافه كردنها را در رج هاي ديگر (21-20)18-17-15 بار = (128-122)114-108-98 دانه.
در اين زمان كه اينقسمت (10-9)8-7-6 سانت شد از جايي كه علامت زده ايد ، ادامه دهيد به بافت ساده به صورت دور . 6 دانه وسط جلو در رج اول از رو و سپس بقيه دانه ها را ساده ببافيد.بعد از همه اضافه كردنها همه دانه ها را با هم يك دور ببافيدو ادامه دهيد بافت موس را براي (6-5)5-4-4 سانت . 1 دور ساده ببافيد و كور كنيد.
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |