آموزش انواع بافتنی

دور كمر را اندازه ميگيريم و 2 برابر اون با نخ متوسط دانه سرميگيريم ( دور كمر 60 سانت ، 120 دانه )
دانه ها بايد زوج باشد.
دور كمر را هم كشباف يك لا ميتوانيم ببافيم كه بعد تا كنيم و بدوزيم و كش رد كنيم و يا ميتوانيم كشباف دولا ببافيم
وقتي كشباف به اندازه دلخواه رسيد مدل رو شروع ميكنيم
دانه اول را ميگيريم و دانه دوم را از زير مي بافيم . 2 رو / 1 زير /2 رو / 1 زير /2 رو / 1 زير /2 رو / 1 زير /2 رو / 1 زير /2 رو / 1 زير /.... تا آخر رج
رج پشت: دانه ها را هميجور كه ميبينيم ميبافيم
در رج بعد، قبل و بعد همه دانه هايي كه بايد از زير بافته بشه يك ژته ميگيريم و دانه هاي رو را هم همانطور ميبافيم
رج پشت : دانه ها را هميجور كه ميبينيم ميبافيم
رج رو : قبل و بعد 3 تا دانه زير يك ژته ميگيريم و بعد دانه هاي رو را ميبافيم
اين كار را آنقدر ادامه ميدهيم كه 9 تا دانه زير و 2 تا رو داشته باشيم.

در رج بعد(روي كار ) 2 تا رو ميبافيم و 9 تا دانه زير را كور ميكنيم تا 1 دانه زير داشته باشتم.
از رج روي كار بعدي دوباره همين مدل را تكرار ميكنيم تا جايي كه 11 دانه زير داشته باشيم ، دوباره 11 تا را كور ميكنيم تا 1 دانه زير داشته باشيم
از رخ روي كار بعدي دوباره همين مدل را تكرار ميكنيم تا جايي كه 13 دانه زير داشته باشيم ، دوباره 13 تا را كور ميكنيم تا 1 دانه زير داشته باشيم.

ميتوانيم پفها را بزرگتر يا كوچكتر كنيم و يا همه پفها هم اندازه باشن ولي اگر هر مدل را از قبلي بزرگتر كنيم دامن فـــن ميشه

انتهاي بافت را (بعد از كور كردن دانهاي زير) چند رج ركن ببافيد
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ آبان۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |