آموزش انواع بافتنی

سايز :s - m - l - xl - xxl
مقدار كاموا : 450-450-400-350-350 گرم
ضخامت كاموا : 13 دانه و 15 رج با بافت ساده = 10*10 سانت ...... 17 دانه و 33 رج با بافت ركن = 10*10
سانت
ميل گرد شماره 8 و 5 با سيم 80 سانت

كم كردن قبل از علامت : 2 تا يكي
كم كردن بعد از علامت : اگر دانه بعدي به زير است آنرا نبافته به ميل بگيريد ، 1 زير ، دانه اي كه نبافته به ميل گرفته بوديد را روي دانه اي كه از زير بافته ايد بيندازيد

اضافه كردن : ژته كه سوراخ بيفتد

بافت ركن ( براي گرد بافي {دور}) : 1 دور از زير و 1 دور از رو
بافت ركن (براي بافت با ميل ساده) : همه رج از زير

قسمت تنه : 312-288-272-248-232 دانه با ميل گرد شماره 8 سربگيريد . 8 علامت بگذاريد به اين روش :
علامت 1 : در شروع دور ........... بقيه 7 علامت با 39-36-34-31-29 دانه فاصله بين هر كدام .
1 دور زير و 1 دور رو ، 1 دور زير و 1 دور رو ببافيد . حالا 4 دور از زير ببافيد . در اين زمان شروع كنيد به كم كردن 1 دانه در هر طرف علامتهاي 2.4.6.8 در دور هاي بعد در كل 31-29-29-27-27 بار .
بعد شروع كنيد به اضافه كردن 1 دانه در هر طرف علامتهاي 1.3.5.7 هر 4 دور يكبار در كل 15-14-14-13-13 بار.
بعد از 4 دور از زير ، 1 دور از رو و حالا ادامه دهيد به بافت ساده . وقتي اين قسمت حدود 42-41-40-39-38 سانت شد ( از جايي كه كوتاهتر است اندازه بگريد) كم كردن واضافه كردن تمام شده است = 184-168-152-136-120 دانه در دور داريد.

علامتهاي 1 و 5 را نگه داريد يك قسمت و با ميل گرد شماره 5 به بافت ركن ادامه دهيد ( يك علامت ديگر براي علامتهاي 1 و 5 بگذاريد تا از بقيه علامتها قابل تشخيص دادن باشن)
در اين زمان 8-6-6-6-8 دانه اضافه كنيد در سراسر جلو و پشت = 200-180-164-148-136 دانه ( 100-90-82-74-68 دانه در هر قسمت) . وقتي اين قسمت 49-48-47-46-45 سانت شد كور كنيد 3 دانه در هز طرف هر دو علامت براي حلقه و اين دوقسمت رو جداگانه ببافيد و تمام كنيد .

پشت : 94-84-76-68-62 دانه . ادامه دهيد به بافت ركن . در اين زمان براي حلقه ، در هر طرف در شروع رج كور كنيد :
2 دانه 4-3-2-1-0 بار .............. 1 دانه 5-3-2-1-0 بار = 68-66-64-62-62 دانه . وقتي اين قسمت 70-68-66-64-62 سانت شد ، كور كنيد 30-28-28-26-26 دانه وسط را براي گردن و 1 دانه كور كنيد براي خط گردن در رج بعد =18-18-17-17-17 دانه باقي مانده براي هر سرشانه . وقتي اين قسمت 72-70-68-66-64 سانت شد دانه ها را كور كنيد.

جلو : 94-84-76-68-62 دانه . ادامه دهيد و كور كنيد براي حلقه به همان روشي كه براي پشت شرح داده شد . وقتي اين قسمت 56-54-52-50-48 سانت شد ، دانه ها را به دو قسمت تقسيم كنيد از وقط جلو و هر طرف را جداگانه تمام كنيد . وقتي كه 62-60-58-56-54 سانت شد ، كو كنيد تا شكل بگيرد خط گردن ، در شروع همه رج ها در وسط جلو :
7-6-6-5-5 دانه 1 بار .............. 2 دانه 2 بار ............... 1 دانه 5 بار . وقتي همه كور كردنها تمام شد ، 18-18-17-17-17 دانه مانده براي هر سرشانه . وقتي اين قسمت 72-70-68-66-64 سانت شد همه دانه ها را كور كنيد.

قلاب بافي حاشيه :
با قلاب شماره 4.5 يك دور ، دور حلقه ، يقه و پايين لباس قلاب بزنيد .
به اين روش : 1 پايپ بلند ، * 2 زنجيره ، حدود 1 سانت اونطرفتر قلاب را وارد كنيد ، 1 پايه بلند *
تكرار كنيد * تا * و تمام كنيد با 1 دانه sl در اولين پايه بلند
در بالاي لباس در طرف راست يك جادمه بگذاريد به اين روش : 1 پايه بلند در گوشه ، 10 زنجيره ، 1 sl در پايه بلندي كه درگوشه زده بوديم
يك دكمه هم در سمت چپ بدوزيد

sl : قلاب رو توي زنجيره اول يه دونه مي گيريم بعد نخ رو از داخل دوتا حلقه رد ميكنيم

سايز :s - m - l - xl - xxl
مقدار كاموا : 450-450-400-350-350 گرم
ضخامت كاموا : 13 دانه و 15 رج با بافت ساده = 10*10 سانت ...... 17 دانه و 33 رج با بافت ركن = 10*10
سانت
ميل گرد شماره 8 و 5 با سيم 80 سانت

كم كردن قبل از علامت : 2 تا يكي
كم كردن بعد از علامت : اگر دانه بعدي به زير است آنرا نبافته به ميل بگيريد ، 1 زير ، دانه اي كه نبافته به ميل گرفته بوديد را روي دانه اي كه از زير بافته ايد بيندازيد

اضافه كردن : ژته كه سوراخ بيفتد

بافت ركن ( براي گرد بافي {دور}) : 1 دور از زير و 1 دور از رو
بافت ركن (براي بافت با ميل ساده) : همه رج از زير

قسمت تنه : 312-288-272-248-232 دانه با ميل گرد شماره 8 سربگيريد . 8 علامت بگذاريد به اين روش :
علامت 1 : در شروع دور ........... بقيه 7 علامت با 39-36-34-31-29 دانه فاصله بين هر كدام .
1 دور زير و 1 دور رو ، 1 دور زير و 1 دور رو ببافيد . حالا 4 دور از زير ببافيد . در اين زمان شروع كنيد به كم كردن 1 دانه در هر طرف علامتهاي 2.4.6.8 در دور هاي بعد در كل 31-29-29-27-27 بار .
بعد شروع كنيد به اضافه كردن 1 دانه در هر طرف علامتهاي 1.3.5.7 هر 4 دور يكبار در كل 15-14-14-13-13 بار.
بعد از 4 دور از زير ، 1 دور از رو و حالا ادامه دهيد به بافت ساده . وقتي اين قسمت حدود 42-41-40-39-38 سانت شد ( از جايي كه كوتاهتر است اندازه بگريد) كم كردن واضافه كردن تمام شده است = 184-168-152-136-120 دانه در دور داريد.

علامتهاي 1 و 5 را نگه داريد يك قسمت و با ميل گرد شماره 5 به بافت ركن ادامه دهيد ( يك علامت ديگر براي علامتهاي 1 و 5 بگذاريد تا از بقيه علامتها قابل تشخيص دادن باشن)
در اين زمان 8-6-6-6-8 دانه اضافه كنيد در سراسر جلو و پشت = 200-180-164-148-136 دانه ( 100-90-82-74-68 دانه در هر قسمت) . وقتي اين قسمت 49-48-47-46-45 سانت شد كور كنيد 3 دانه در هز طرف هر دو علامت براي حلقه و اين دوقسمت رو جداگانه ببافيد و تمام كنيد .

پشت : 94-84-76-68-62 دانه . ادامه دهيد به بافت ركن . در اين زمان براي حلقه ، در هر طرف در شروع رج كور كنيد :
2 دانه 4-3-2-1-0 بار .............. 1 دانه 5-3-2-1-0 بار = 68-66-64-62-62 دانه . وقتي اين قسمت 70-68-66-64-62 سانت شد ، كور كنيد 30-28-28-26-26 دانه وسط را براي گردن و 1 دانه كور كنيد براي خط گردن در رج بعد =18-18-17-17-17 دانه باقي مانده براي هر سرشانه . وقتي اين قسمت 72-70-68-66-64 سانت شد دانه ها را كور كنيد.

جلو : 94-84-76-68-62 دانه . ادامه دهيد و كور كنيد براي حلقه به همان روشي كه براي پشت شرح داده شد . وقتي اين قسمت 56-54-52-50-48 سانت شد ، دانه ها را به دو قسمت تقسيم كنيد از وقط جلو و هر طرف را جداگانه تمام كنيد . وقتي كه 62-60-58-56-54 سانت شد ، كو كنيد تا شكل بگيرد خط گردن ، در شروع همه رج ها در وسط جلو :
7-6-6-5-5 دانه 1 بار .............. 2 دانه 2 بار ............... 1 دانه 5 بار . وقتي همه كور كردنها تمام شد ، 18-18-17-17-17 دانه مانده براي هر سرشانه . وقتي اين قسمت 72-70-68-66-64 سانت شد همه دانه ها را كور كنيد.

قلاب بافي حاشيه :
با قلاب شماره 4.5 يك دور ، دور حلقه ، يقه و پايين لباس قلاب بزنيد .
به اين روش : 1 پايپ بلند ، * 2 زنجيره ، حدود 1 سانت اونطرفتر قلاب را وارد كنيد ، 1 پايه بلند *
تكرار كنيد * تا * و تمام كنيد با 1 دانه sl در اولين پايه بلند
در بالاي لباس در طرف راست يك جادمه بگذاريد به اين روش : 1 پايه بلند در گوشه ، 10 زنجيره ، 1 sl در پايه بلندي كه درگوشه زده بوديم
يك دكمه هم در سمت چپ بدوزيد

sl : قلاب رو توي زنجيره اول يه دونه مي گيريم بعد نخ رو از داخل دوتا حلقه رد ميكنيم
+ نوشته شده در  جمعه ۲۲ آبان۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |