آموزش انواع بافتنی

جلوي چپ:

(16،17،16،17،19) 15تا دونه سر بندازيدبافت ساده رو به اين ترتيب شروع كنيد.
رج اول:همه از زير
رج دوم:يه دونه اضافه كنيد.بعد همه از رو
رج بعد:همه از زير تا دوتا دونه مونده به آخر.حالا يه دونه اضافه كنيد .دونه آخر رو هم از زير ببافيد.تعداد دونه ها (18،19،18،19،21) 17تا ميشه.
رج بعد:يه دونه اضافه كنيد.بعد همه از رو.تعداد دونه ها18(19،20،19،20،22) ميشه.
دوتا رج آخر رو (1،2،2،3،3) 1با تكرار كنيد.تعداد دونه ها (21،24،23،26،28) 20تا ميشه.در (6،4،12،10،8) 7رج (از رج بعد وهردو رج يكبار)در لبه جلو ابتداي بافت مثل قبل دونه اضافه كنيد.تعداد دونه ها (24،26،29،31،32) 24تا ميشه.
به جز سايز اول(0-3ماهه) اينكارو بكنيد: در رج بعد در لبه جلو در (9,13,13,13,21) (اين پرانتز اصلاح شده) رج(هر 4 رج يكبار) يه دونه اضافه كنيد.تعداد دونه ها(27،30،33،35،38) تا ميشه.
براي هر6سايز اينكارو كنيد:همينطور ساده ببافيد تا لبه جلو به (10،13،18،21،26) 7 سانت برسه ورج آخر با پشت كار تموم شه.
يقه و حلقه آستين:
دوتا يكي كنيد(براي حلقه آستين)تا دو تا دونه آخرمونده از زير ببافيد.دوباره دوتا يكي كنيد.تعداد دونه ها (25،28،31،33،36) 22تا ميشه.
رج بعد:همه رو از رو ببافيد تا دوتا دونه آخري.بعد از رو دوتا يكي كنيد.تعداد دونه ها (24،27،30،32،35) 21تا ميشه.
براي (5،6،6،6،6) 3 رج يه دونه از سمت حلقه آستين هر رج كم كنيد ودر همان حال يه دونه هم از سمت يقه هر دو رج يكبار كم كنيد.تعداد دونه ها16(16،18،21،23،26) تا ميشه.
1 (1،0،0،0،0) رج همينطور ساده ببافيد.
براي(44,2,6,4) 4 رج (اين پرانتز اصلاح شده)فقط براي يقه در هر دورج يكبار يه دونه كم كنيد.تعداد دونه ها (14،16،20،20،24) 14تا ميشه. (13،17،21،21،25) 13رج ببافيد طوريكه سمت يقه از اين رج وبعد هر 4 رج يكبار يه دونه كم شه (يه دونه كم شه نيز اضافه شده) .تعدا دونه ها (10،11،14،14،17) 10 تا ميشه.
همينطور ساده به بافتن ادامه بديد تا حلقه آستين به (11،12،13،14،15) 10سانت برسه.
بافت سرشونه:
رج بعد:(5،5،7،7،8) 5تا دونه كور كنيد.بعد دونه ها رو از زير ببافيد.تعداد دونه ها (5،6،7،7،9) 5 تا ميشه.
رج بعد:همه از رو
دونه هاي باقيمانده رو كور كنيد.

جلوي راست

(16،17،16،17،19) 15تا دونه سر بندازيدبافت ساده رو به اين ترتيب شروع كنيد.
رج اول:همه از زير
رج دومبعد همه از رو:تا دوتا مونده به آخر،در دونه بعدي يكي اضافه كنيد.دوباره يكي از رو(اين قسمت ليه جلو است)
رج بعد:در اولين دونه يه دونه اضافه منيد.تا آخر همه از زير.تعداد دونه ها (18،19،18،19،21) 17تا ميشه.
رج بعد: همه از رو:تا دوتا مونده به آخر،در دونه بعدي يكي اضافه كنيد.دوباره يكي از رو.تعداد دونه ها18(19،20،19،20،22) ميشه.
دوتا رج آخر رو (1،2،2،3،3) 1با تكرار كنيد.تعداد دونه ها (21،24،23،26،28) 20تا ميشه.در (6،4،12،10،8) 7رج (از رج بعد وهردو رج يكبار)در لبه جلو مثل قبل دونه اضافه كنيد.تعداد دونه ها (24،26،29،31،32) 24تا ميشه.
به جز سايز اول(0-3ماهه) اينكارو بكنيد: در رج بعد در لبه جلو در (9,13,13,13,21) رج(هر 4 رج يكبار) يه دونه اضافه كنيد.تعداد دونه ها(27،30،33،35،38) تا ميشه.
براي هر6سايز اينكارو كنيد:همينطور ساده ببافيد تا لبه جلو به (10،13،18،21،26) 7 سانت برسه ورج آخر با پشت كار تموم شه.


يقه و حلقه آستين:


دوتا يكي كنيد(براي يقه)تا دو تا دونه آخرمونده از زير ببافيد.دوباره دوتا يكي كنيد(براي حلقه آستين).تعداد دونه ها (25،28،31،33،36) 22تا ميشه.
رج بعد: از رو دوتا يكي كنيد بعد همه رو از رو ببافيد تا آخر.تعداد دونه ها (24،27،30،32،35) 21تا ميشه.
براي (5،6،6،6،6) 3 رج يه دونه از سمت يقه هر دو رج يكبار كم كنيد ودر همان حال يه دونه هم از سمت حلقه آستين هر رج كم كنيد.تعداد دونه ها16(16،18،21،23،26) تا ميشه.
1 (1،0،0،0،0) رج همينطور ساده ببافيد.
براي ,4,2,6,4)4) 4 رج فقط براي يقه در هر دورج يكبار يه دونه كم كنيد.تعداد دونه ها (14،16،20،20،24) 14تا ميشه.
(13،17،21،21،25) 13رج ببافيد طوريكه سمت يقه از اين رج وبعد هر 4 رج يكبار يه دونه كم شه
تعدا دونه ها (10،11،14،14،17) 10 تا ميشه.
همينطور ساده به بافتن ادامه بديد تا حلقه آستين به (11،12،13،14،15) 10سانت برسه وبافت با روي كار تموم شه.
بافت سرشونه:
رج بعد:(5،5،7،7،8) 5تا دونه كور كنيد.بعد دونه ها رو از رو ببافيد.تعداد دونه ها (5،6،7،7،9) 5 تا ميشه.
رج بعد:همه از زير
دونه هاي باقيمانده رو كور كنيد


بافت آستين

(36,38,40,44,46) 36 تا دونه سر بندازيد.در حاليكه ساده ميبافيد در دو طرف بافت يه دونه(3,5,3,5,5) 3 رج يكبار و بعد در رج 6,6,6,8,8)) 8 ام نيز يه دونه دو طرف اضافه كنيد.تاتعداد دونه ها به( (46,50,56,60,64 42 تا برسه.بدون هيچ تغييري آستين رو ببافيد تا13,16,20,25,29) ) 11 سانت برسه.
7,8,8,8,8) ) 5 رج ببافيد درحاليكه يه دونه از دو طرف كم كنيد.تعداد دونه ها به 32,34,40,44,48)) 32 تا ميرسه.
1,0,0,0,0)) 1 رج ديگه ببافيد.
5,5,6,6,7)) 5 تا دونه در ابتداي هر 4 رج بعدي كور كنيد.تعداد دونه هابه 12,14,16,20,20)) 12 تا ميشه.
باقيمانده دونه ها رو كور كنيد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۵ آذر۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |